ManageWare Pro
Negativisme, Psychopathologie en Somatisering Test
( NPST )

DOELGROEP

Volwassenen

TYPE

Persoonlijkheid

AFNAMEDUUR

ca. 15 min

OMSCHRIJVING

NPST is de verbeterde vervanger van de NVM (Nederlandse Verkorte MMPI). De NPST is ontwikkeld op het moment dat de Amerikaanse uitgever van de MMPI het standpunt innam dat het gebruik van verkorte uitgaven niet langer werd toegestaan (2004). Zodoende is een vervanger geconstrueerd voor de NVM, die tot de top drie van meest gebruikte tests in Nederland behoorde. De NPST meet drie van de vijf persoonlijkheidsfactoren uit de NVM (negativisme, ernstige psychopathologie, somatisering). De “verlegenheidsschaal” uit de NVM is een parallelle test van de Sociale Inadequatie schaal van de NPV; de extraversieschaal hangt samen met andere extraversie maten.

ADVIES VOOR GEBRUIK

ANTWOORDTYPE

De NPST bestaat uit 54 ‘Juist – ? – Onjuist’ vragen.

SCORING

INTERPRETATIE

SUBSCHALEN

De NPST heeft de volgende subschalen:
• NEG: Negativisme
• PSY: Ernstige psychopathologie
• SOM: Somatisering

ALGEMEEN

NORMGROEPEN

De NPST heeft de volgende normgroepen:
• Normalen (mannen vs. vrouwen)
• Psychiatrische patiënten (mannen vs. vrouwen)
• Eerstelijnspatiënten (mannen vs. vrouwen)

LICENTIEHOUDER

Copyright © 2003 Pearson Assessment and Information BV, Amsterdam, www.pearson-nl.com. art.nr. 15/3766.01
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

De gedigitaliseerde test is door ManageWare Pro vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

LITERATUUR

Luteijn, F., Barelds, D.P.H. (2003). Handleiding NPST. Amsterdam: Hartcourt assessment B.V.

TARIEF PER AFNAME

€ 1,11

LICENTIEKOSTEN

€2,75 per afname
image_pdf