ManageWare Pro
Sociaal Emotionele Vragenlijst
( SEV )

DOELGROEP

Kind en jeugd

TYPE

Sociaal-emotionele ontwikkeling

AFNAMEDUUR

Ca. 20 min

OMSCHRIJVING

Met de SEV kan worden bepaald in hoeverre kinderen en jongeren (4 t/m 18 jaar) gedrags- en ontwikkelingsproblemen ervaren op sociaal- en emotioneel gebied. Dit gebeurt aan de hand van beoordelingen van het gedrag door ouders en leerkrachten.

ADVIES VOOR GEBRUIK

ANTWOORDTYPE

De SEV bestaat uit 72 meerkeuzevragen. De antwoorden worden gescoord op een 5-puntsschaal oplopend van “het gedrag komt niet of nauwelijks voor” (score=0) tot “het gedrag komt zeer vaak of dagelijks voor” (score=4).

SCORING

De score wordt bepaald door de antwoorden op de vragen op te tellen.

INTERPRETATIE

De indicaties van de SEV zijn berust op theoretisch bepaalde afkappunten gebaseerd op de DSM-IV/DSM 5. De normering is gebaseerd op de data van verschillende klinische normgroepen. Hierdoor kan de uitslag van een indicatie afwijken van de uitslag van een normgroep op de scores. Het is aan de zorgverlener om te bepalen welke manier van interpreteren de voorkeur geniet.

SUBSCHALEN

De volgende subschalen worden onderscheiden:

Aandachtstekort met hyperactiviteit (ADHD)
• aandachtstekort
• hyperactiviteit
• impulsiviteit

Sociaal probleemgedrag

ALGEMEEN

De COTAN heeft de SEV geëvalueerd en de normen, betrouwbaarheid, begripsvaliditeit en criteriumvaliditeit werden als goed beoordeeld.

NORMGROEPEN

Er zijn meerdere normgroepen beschikbaar waarbij gedifferentieerd wordt op basis van geslacht, leeftijd en type respondent (ouder/leerkracht). De normgroepen zijn in 2018 bijgewerkt naar de meest recente versies.

LICENTIEHOUDER

© 2018, J.D. van der Ploeg, E.M. Scholte, Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media

Deze gedigitaliseerde test is door ManageWare Pro vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

LITERATUUR

TARIEF PER AFNAME

€ 1,11

LICENTIEKOSTEN

€ 6,46 per afname
image_pdf